• ФЕДЕРАЦІЯ
 • СТАТУТ ГО "Федерація боротьби дзюдо м. Кропивницький"

СТАТУТ ГО "Федерація боротьби дзюдо м. Кропивницький"

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

 

Установчими зборами засновників

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

"ФЕДЕРАЦІЯ БОРОТЬБИ ДЗЮДО

М. КРОПИВНИЦЬКИЙ"

Протокол № 1 від «14» ­­­­­­­­­­­­­­­серпня 2017 р.

 

 

СТАТУТ

 

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

"ФЕДЕРАЦІЯ БОРОТЬБИ ДЗЮДО

М. КРОПИВНИЦЬКИЙ"

 

 

м. Кропивницький - 2017 р.

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  • ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ФЕДЕРАЦІЯ БОРОТЬБИ ДЗЮДО М. КРОПИВНИЦЬКИЙ" (надалі - Федерація) є добровільною неприбутковою громадською організацією, що створена на засадах індивідуального членства, на основі принципів добровільності, єдності інтересів, рівноправності її членів, самоврядування, законності та гласності для спільної реалізації громадянами своїх прав і свобод.

Федерація не допускає дискримінації за ознаками національності, раси чи статі, дотримується політичного та релігійного нейтралітету.

 • Створення і діяльність Федерації ґрунтується на принципах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів, прозорості, відкритості та публічності, поваги до особистої думки і гідності кожного члена Федерації.
 • Найменування Федерації:

Повне найменування: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ФЕДЕРАЦІЯ БОРОТЬБИ ДЗЮДО М. КРОПИВНИЦЬКИЙ".

Скорочене найменування: ГО "ФЕДЕРАЦІЯ БОРОТЬБИ ДЗЮДО М. КРОПИВНИЦЬКИЙ".

 • Федерація створюється і діє у відповідності з Конституцією України, Цивільним кодексом України, Податковим кодексом України, Законом України «Про громадські об'єднання», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», іншим чинним законодавством України та цим Статутом. Правовою основою діяльності Федерації є також регламентні документи та рішення загального характеру, що приймаються Федерацією у межах їх статутних повноважень і є обов’язковими для всіх членів.
 • Федерація набуває прав юридичної особи з моменту державної реєстрації згідно з чинним законодавством. Федерація має самостійний баланс, круглу печатку, штампи і бланки з власною назвою, рахунки, в тому числі в іноземній валюті в банківських установах, свою символіку. Символіка Федерації реєструється у встановленому законодавством порядку.
 • Виходячи із своїх інтересів, Федерація співпрацює і взаємодіє з громадськими організаціями, господарськими товариствами, підприємствами, установами, організаціями, профспілковими організаціями, органами державної влади і управління, місцевого самоуправління, а також з міжнародними і зарубіжними організаціями на основі рівноправності, невтручання у внутрішні справи і, як правило, на договірних засадах.
 • Федерація має право бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до чинного законодавства.
 • Діяльність Федерації поширюється на територію м. Кропивницький.
 • Організаційно-правова форма: громадська організація.
 • Федерація має право від свого імені укладати угоди (правочини), набувати майнових та немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді, мати у власності кошти та інше майно, відкривати рахунки в установах банків у національній та іноземній валюті.
 • Федерація є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку.
 • Облік і звітність здійснюються Федерацією у порядку, встановленому чинним законодавством України.
 • Федерація не відповідає по зобов'язаннях її членів, члени Федерації не відповідають по зобов'язаннях Федерації.
 1. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ФЕДЕРАЦІЇ
  • Діяльність Федерації має суспільний характер, що проявляється у її взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями різних форм власності, встановленні партнерських відносин з іншими громадськими організаціями, рухами, фондами, зареєстрованими в Україні чи за її межами, громадянами України, іноземцями та/або особами без громадянства.
  • З моменту державної реєстрації Федерація має виключне право на використання свого найменування.
  • Для досягнення мети та виконання завдань, визначених цим Статутом, відповідно до свого правового статусу, Федерація має право:
   • Бути учасником господарських та цивільно-правових відносин, набувати майнових та немайнових прав відповідно до законодавства України як громадська організація.
   • Представляти та захищати власні права та інтереси, а також права та інтереси своїх членів у відносинах з органами державної влади, у тому числі судах, правоохоронних органах, в органах місцевого самоврядування, міжнародних спортивних організаціях, підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності та підпорядкування.
   • Взаємодіяти, співпрацювати та надавати підтримку іншим об'єднанням громадян з метою розвитку і популяризації дзюдо та підтримки фізичної культури і спорту в Україні.
   • Вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі).
   • Публікувати наукові та методичні результати діяльності Федерації; проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу.
   • Брати участь в організації і фінансуванні, а також самостійно проводити конференції, семінари, лекторії, круглі столи, консультації та інші заходи, пов'язані зі статутною діяльністю Федерації, із залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів із різних галузей суспільного життя, у т.ч. міжнародних.
   • Отримувати допомогу у вигляді коштів або майна, що надходить безоплатно у вигляді членських внесків, безповоротної фінансової допомоги, пожертв, грантів та самостійно вирішувати питання про їх використання відповідно до положень цього Статуту та законодавства України.
   • Здійснювати в порядку, передбаченому чинним законодавством, необхідну підприємницьку діяльність безпосередньо або через створення в порядку, передбаченому законом, юридичних осіб (товариств, підприємств), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) Федерації та сприяє її досягненню.
   • Брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до законодавства України.
   • Звертатися у порядку, визначеному законодавством, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами.
   • Одержувати у порядку, визначеному законодавством, необхідну для реалізації своєї мети і завдань публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.
   • Брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності Федерації та важливих питань державного і суспільного життя.
   • Брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери діяльності Федерації.
   • Підтримувати прямі міжнародні контакти з організаціями громадян інших країн, укладати відповідні угоди та брати участь у міжнародних заходах з питань діяльності Федерації, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.
   • Створювати та реалізувати різноманітні проекти, запроваджувати програми.
   • Надавати пропозиції органам державної влади й місцевого самоврядування стосовно розвитку боротьби дзюдо в Україні.
   • На добровільних засадах брати участь або засновувати громадські спілки тощо, у тому числі міжнародні, укладати угоди про співробітництво і взаємодопомогу.
   • Одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних завдань Федерації.
   • Відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків.
   • Засновувати нагороди з метою відзнаки членів Федерації та її партнерів.
   • Безпосередньо чи через створені нею юридичні особи (товариства, підприємства) бути виконавцем державного замовлення відповідно до закону.
   • У встановленому законодавством порядку засновувати засоби масової інформації, поширювати інформацію про себе як про громадську організацію, пропагувати свої ідеї та мету діяльності.
   • Користуватися іншими правами, передбаченими законодавством України.
  • Федерація несе відповідальність за своїми зобов'язаннями належним їй майном.
 1. МЕТА ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ
  • Головною метою діяльності Федерації є сприяння розвитку дзюдо в м. Кропивницькому та популяризація дзюдо в Україні зокрема; зростання масовості боротьби дзюдо; консолідація і координація зусиль громадян, зацікавлених у його розвитку; захист законних прав та інтересів членів Федерації; підвищення ролі фізичної культури і спорту; покращення здоров’я громадян; проведення культурної, освітньої, спортивної, оздоровчої діяльності; формування здорового способу життя громадян.
  • Основними завданнями Федерації є:
   • Забезпечення досягнення головної мети діяльності Федерації без дискримінації за політичними міркуваннями, ознаками расової приналежності, етнічного або національного походження, за віком, статтю, віросповіданням, мовними та будь-якими іншими ознаками, у тому числі і для людей з обмеженими фізичними можливостями.
   • Сприяння розвитку і пропаганді дзюдо як спорту, з метою ефективного оздоровлення, виховання, подолання наркоманії, алкоголізму і куріння серед підлітків і молоді.
   • Сприяння розвитку спорту, пропагування здорового способу життя, запровадженню фізичної культури і спорту під час навчання, роботи, побуту і відпочинку.
   • Удосконалення та підтримка системи пропаганди та популяризації дзюдо в м. Кропивницькому та в Україні зокрема; інформування громадськості про діяльність Федерації та дзюдо в Україні.
   • Вжиття необхідних заходів для захисту інтересів українського дзюдо; створення та зміцнення фінансової та матеріально-технічної бази дзюдо.
   • Сприяння у створенні умов для участі населення, в спортивних і культурно-масових заходах, змаганнях, тренуваннях.
   • Сприяння практичному здійсненню місцевих, регіональних та міжнародних програм, що спрямовані на поліпшення розвитку спорту, культурного та соціально-економічного захисту громадян.
   • Здійснення організаційної та методичної допомоги фізкультурно-спортивним організаціям в роботі по залученню населення до занять дзюдо.
   • Сприяння підготовці та підвищенню рівня кваліфікації спортсменів, суддів, тренерів, членів Федерації.
   • Підтримка та захист законних інтересів спортсменів, тренерів, спеціалістів, членів Федерації у їх взаємовідносинах з органами державної влади, громадськими та спортивними організаціями, іншими юридичними особами незалежно від форм власності та підпорядкування та їх керівними органами, фізичними особами, а також врегулювання спорів між ними.
   • Інформування громадськості про діяльність Федерації та розвиток дзюдо в м. Кропивницький.
   • Відстоювання цілісності і незалежності дзюдо як виду спорту.
   • Сприяння поширенню фізичної культури, пропаганді і популяризації боротьби дзюдо як ефективного засобу підготовки і виховання, а також впровадження боротьби дзюдо у практику фізично-оздоровчої роботи, а також розвиток і забезпечення матеріально-технічної бази для заняття боротьбою дзюдо у м. Кропивницький.
   • Здійснення організаційної і методичної допомоги фізкультурно-спортивним організаціям в роботі по залученню населення м. Кропивницького до занять дзюдо.
   • Сприяння професійному розвитку, підвищення кваліфікації, підготовці кваліфікованих спеціалістів в області дзюдо, забезпечення успішного виступу команд м. Кропивницького на спортивних змаганнях в Україні та за її межами (включаючи виїзди на міжнародні та інші турніри).
   • Контроль за дотриманням усіма членами Федерації єдиних етико-дисциплінарних принципів.
   • Сприяння налагодженню і розвитку співробітництва, плідної взаємодії, взаєморозуміння між членами Федерації.
   • Удосконалення системи підготовки спортсменів-дзюдоїстів та методології дзюдо. Створення сучасних навчально-тренувальних та медично-реабілітаційних баз для підготовки спортсменів-дзюдоїстів.
  • Напрямками діяльності Федерації є:
   • Розробка та забезпечення реалізації довгострокових програм підготовки спортсменів міжнародного рівня, сприяння їх участі у чемпіонатах, першостях, розіграшах кубків та інших змаганнях усіх рівнів.
   • Удосконалення принципів критеріїв відбору спортсменів до складу збірних команд з дзюдо.
   • Формування делегацій, які виїздять за межі регіону та України для участі у змаганнях, чемпіонатах та інших спортивно-масових заходах від імені Федерації;
   • Розвиток і здійснення зв’язків (включаючи укладення договорів про співробітництво і обмін досвідом роботи) зі спортивними закладами України, підтримка міжнародних зв’язків, участь у здійснені заходів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України та чинному законодавству, заснування або вступ до міжнародних громадських організацій.
   • Встановлення контактів з правоохоронними органами, з метою надання допомоги в забезпеченні громадського порядку.
   • Представлення інтересів своїх членів.
   • Надання правової та соціальної допомоги всім членам Федерації атлетам, тренерам та іншим фахівцям з дзюдо; підтримка ветеранів дзюдо та інвалідів спорту.
   • Організація та проведення змагань із дзюдо районного та міського масштабу і різноманітних турнірів (в т.ч. міжнародні турніри) як на території м. Кропивницький так і його межами.
   • Участь Федерації в проведенні змагань, організація конференцій, семінарів та інших заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації суддів, спортсменів, тренерів, членів Федерації.
   • Розробка та виготовлення офіційної нагородної, пам’ятної атрибутики та сувенірної продукції з логотипом Федерації.
   • Забезпечення організації та проведення всіх видів змагань з дзюдо (чемпіонатів, кубків, турнірів тощо) в Україні на належному рівні; надання їм відповідного статусу згідно своїх повноважень.
   • Представлення спортсменів, тренерів та інших фахівців дзюдо до нагород, заохочень та присвоєння почесних звань.
   • Поширення інформації про дзюдо в м. Кропивницький у засобах масової інформації (друкованих виданнях, телевізійній та радіомережах, мережі Інтернет), видання методичних та інформаційних матеріалів щодо пропагуванню здорового способу життя та розвитку спорту для безприбутково розповсюдження серед населення.
   • Допомога в організації роботи секції дзюдо в навчальних закладах всіх рівнів, на підприємствах, в організаціях.
   • Заснування засобів масової інформації. Участь у підготовці та поширені серед широких кіл громадськості пропаганди спорту та здорового способу життя.
   • Організація та забезпечення зустрічей з видатними діячами спорту.
   • Проведення фізкультурно-оздоровчої роботи серед дітей, підлітків та молоді, залучення їх до систематичних занять фізичною культурою та дзюдо.
   • Надання допомоги учбовим закладам в організації спортивно-масової роботи.
   • Проведення інших заходів, що сприяють досягненню мети Федерації.
   • Звернення у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), зверненнями, заявами (клопотаннями), скаргами.
   • Одержання у порядку, визначеному законом, публічної інформації, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;
   • Участь у формуванні громадської думки шляхом виступів у засобах масової інформації, організації масових заходів та іншими засобами, які не суперечать законам України.
   • Отримання благодійної та іншої допомоги, наданої для розвитку дзюдо з різних, не заборонених законодавством, джерел.
   • Придбання, відчуження та отримання у користування рухомого та/або нерухомого майно, яке необхідне для матеріального забезпечення діяльності Федерації, списання власного майно з балансу, якщо воно зношене чи морально застаріле.
   • Формування, в тому числі на договірній основі, складу тренерів, наукового та медичного забезпечення, інших спеціалістів, які залучені для підготовки до участі в змаганнях.
   • Участь у будь-якій іншій діяльності, що не заборонена законодавством України, з метою виконання статутних завдань Федерації.
  • Для досягнення мети та виконання поставлених завдань Федерація має право у встановленому законодавством порядку:
   • Представляти і захищати інтереси Федерації та інтереси її членів в органах державної влади і управління, місцевого самоврядування та інших організаціях, підприємства, установах, незалежно від форми власності і підпорядкування.
   • Одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації передбачених в Статуті цілей і завдань.
   • Здійснювати необхідну господарську та комерційну діяльність.
   • Акумулювати кошти для фінансування статутної діяльності Федерації.
   • Реалізувати власні програми та проекти, брати участь у програмах та проектах, в тому числі спільних з вітчизняними та зарубіжними організаціями.
   • Здійснювати шляхом створення видавництв видавничу діяльність, співпрацювати із зацікавленими прес-центрами та інформаційними агентствами, заснувати власні електронні, друковані та інші засоби масової інформації.
   • Поширювати інформацію про діяльність Федерації, пропагувати свої цілі і задачі.
   • Забезпечувати спортивним інвентарем та обладнанням спортивні школи, клуби тощо та команди у відповідності із статутними цілями Федерації.
   • Надавати матеріальну допомогу членам Федерації, ветеранам та інвалідам спорту, організовувати медичну допомогу та реабілітацію.
   • Здійснювати в інтересах Федерації іншу діяльність, яка не суперечить чинному законодавству України та статутним цілям Федерації.
 1. ОФІЦІЙНІ МОВИ
  • Офіційною мовою Федерації є українська мова. Робочими мовами можуть бути російська та англійська мови.
  • Офіційні документи Федерації складаються українською мовою.
  • У випадку виникнення розбіжностей при перекладі офіційних документів Федерації на російську чи англійську мови, український варіант має переважну силу.
 1. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ФЕДЕРАЦІЇ
 • Членство у Федерації є добровільним та індивідуальним.
 • Особи, що брали участь в Установчих зборах засновників Федерації і згодні з їх рішенням стають членами Федерації автоматично.
 • Індивідуальними членами Федерації на засадах рівноправності можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 14 років, які визнають мету і статутні завдання Федерації, сприяють здійсненню її діяльності та сплачують вступні та членські внески.
 • В Федерації встановлюється інститут почесного членства. Почесними членами Федерації можуть бути видатні спортсмени, заслужені тренери, ведучі арбітри, спеціалісти, громадські діячі та ветерани дзюдо.
 • Почесними членами Федерації, за рішенням Правління Федерації можуть бути особи, які зробили історичний та вагомий внесок у розвиток дзюдо або вагомо сприяють діяльності Федерації.
 • Присвоєння звання "Почесний член Федерації" здійснюється Правлінням Федерації. Почесні члени Федерації, за рішенням Правління, можуть бути звільненні від сплати членських внесків або їм можуть бути надані пільги по їх сплаті.
 • Почесні члени, які не є членами Правління Федерації, можуть брати участь у засіданнях Правління Федерації з правом дорадчого голосу.
 • Члени Федерації можуть одночасно бути членами інших фізкультурно-спортивних об’єднань чи громадських організацій.
 • Розмір вступних та щорічних членських внесків, строки та порядок їх сплати визначаються та затверджуються Правлінням Федерації.
 • Вступний внесок сплачується одноразово в сумі, встановленої на момент вступу до Федерації.
  • Ніхто не може бути примушений до вступу у Федерацію. Належність чи неналежність до Федерації не може бути підставою для обмеження прав і свобод будь-якої особи або для надання їй органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування будь-яких пільг і переваг.
  • Прийом у члени Федерації здійснюється на підставі письмової заяви на ім’я Президента Правління за рішенням Правління Федерації, яке приймається протягом місяця з дня подання відповідної заяви. Рішення Правління про прийом у члени Федерації приймається простою більшістю голосів членів Правління.
  • Правління Федерації має право відмовити у прийнятті особи в члени Федерації. Правління Федерації має право делегувати право прийняття в члени Федерації відокремленим підрозділам Федерації або іншим статутним органам.
  • Заява кандидата, що бажає вступити до Федерації повинна містити: прізвище, ім'я, по - батькові кандидата, місце проживання, рік народження, вираження бажання вступити до Федерації, згоду виконувати вимоги Статуту, контактний номер телефону, інші відомості за бажанням кандидата. Заява кандидата, що бажає вступити до Федерації подається особисто.
  • Облік членів Федерації здійснюється Правлінням.
  • Усі члени Федерації є рівними у реалізації своїх прав та обов’язків.
   • Члени Федерації мають право:
    • обирати і бути обраними до керівних органів Федерації;
    • приймати участь у спортивних, навчальних та методичних заходах, семінарах та зборах, які організовує і проводить Федерація;
    • користуватись у встановленому порядку спортивним майном, інвентарем та обладнанням, яке знаходиться в постійному, або в тимчасовому володінні, оренді Федерації;
    • брати участь у роботі постійних та тимчасових комісій, створених за рішенням уповноважених органів Федерації;
    • звертатися до органів Федерації з запитами, пропозиціями та зауваженнями з питань, пов’язаних з діяльністю Федерації та одержувати відповіді на них;
    • вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів;
    • оскаржувати рішення, дії, бездіяльність керівних органів Федерації, подавати заяви, заперечення і скарги на прийняті ними рішення до Правління та вимагати розгляду скарг та заяв на Загальних зборах;
    • оскаржувати рішення Загальних зборів до суду;
    • отримувати інформацію про діяльність Федерації та її органів управління в установленому порядку, знайомитися із документами Федерації;
    • звертатися до органів Федерації за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів;
    • вільно відстоювати і пропагувати ідеї та пропозиції з питань, що обговорюються в Федерації до прийняття рішень з цих питань;
    • вільно виходити з Федерації за власною письмовою заявою.
   • Члени Федерації зобов’язані:
    • сприяти досягненню мети та завдань Федерації;
    • надавати реально можливу допомогу Федерації в її діяльності;
    • дотримуватись положень Статуту Федерації;
    • виконувати рішення керівних органів Федерації, які прийняті у межах їхньої компетенції;
    • брати активну участь у роботі Федерації та не перешкоджати її діяльності, не допускати вчинення дій, які суперечили б статутним завданням та напрямкам діяльності Федерації;
    • дотримуватись загальновизнаних принципів поваги, чесності, справедливості та спортивної майстерності, забезпечувати контроль за дотриманням вказаних принципів;
    • підтримувати своїми діями авторитет Федерації, дотримуватись дисципліни і морально-етичних принципів;
    • виконувати прийняті на себе в установленому порядку зобов’язання по відношенню до Федерації;
    • дбайливо відноситися до майна Федерації, раціонально використовувати матеріали і устаткування;
    • своєчасно сплачувати вступні та членські внески в розмірах та строки, що встановлюються Правлінням Федерації;
    • брати активну участь у публічних заходах, що проводяться Федерацією;
    • утримуватися від дій, що можуть завдати шкоди діяльності, авторитету та престижу Федерації та її членам.
   • Члени Федерації одержують відповідні документи про своє членство.
   • Членство у Федерації припиняється у випадках:
    • виходу із Федерації за власним бажанням;
    • виключення із Федерації, за рішенням Правління Федерації;
    • смерті члена Федерації.
   • Вихід з Федерації здійснюється за письмовою заявою учасника Федерації на ім’я Президента Правління. Членство в Федерації припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень Правління чи Загальних зборів членів Федерації.
   • Підстави для виключення з членів Федерації:
  • неодноразові порушення вимог Статуту;
  • діяльність члена суперечить меті та завданням Федерації;
  • якщо член втратив зв’язок із Федерацією без поважних причин;
  • неучасть в діяльності Федерації особисто або через представника протягом принаймні 12 (дванадцяти) місяців;
  • несплати членських внесків протягом останнього року;
  • вчинення дій, що завдають шкоди Федерації;
  • негідну поведінку, що компрометує звання члена Федерації.
   • Питання про виключення вирішується Правлінням Федерації простою більшістю голосів її членів. Перед голосуванням члену, що виключається, обов'язково надається можливість висловитися.
   • У випадку порушення Статуту Федерації, морально-етичних норм поведінки, нанесення моральної, матеріальної шкоди та порушення фінансової дисципліни до членів Федерації застосовуються наступні санкції:
  • зауваження;
  • попередження, дискваліфікація (включаючи тимчасову - для тренерів, арбітрів та спортсменів);
  • виключення з членів Федерації, на основі рішення Правління Федерації.
   • У випадку припинення членства в Федерації сплачені грошові кошти не повертаються.
   • Член Федерації не має права голосу при вирішенні Загальними зборами питань щодо вчинення ним правочину та щодо спору між ним і Федерацією.
 1. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ФЕДЕРАЦІЇ
  • Управління Федерацією здійснюється на засадах демократизму, гласності, виборності органів управління, підпорядкованості і виконавчої дисципліни, із врахуванням регламентуючих документів Федерації.
  • Органами управління Федерації є: Загальні збори членів Федерації, Правління Федерації, Голова Федерації.

Засідання керівних органів Федерації (Загальних зборів, Правління) можуть проводитись як за безпосередньої участі членів (їх уповноважених представників за довіреністю), так і за допомогою інтернет зв’язку з використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм онлайн конференцій.

Рішення про форму проведення такого засідання приймає Правління Федерації та повідомляє про прийняте рішення членів Федерації не пізніше ніж за 10 днів до визначеної дати проведення такого засідання (Загальних зборів, Правління).  

Будь-яке засідання керівних органів оформлюється протоколом. Про форму засідання  обов’язково вказується у протоколі: якщо засідання відбувалось за допомогою інтернет зв’язку, у протоколі обов’язково фіксується за допомогою якої комп’ютерної програми відбувалось засідання.

 • Загальні збори членів Федерації (далі – Загальні збори) є вищим керівним органом Федерації, до складу яких включаються всі дійсні члени Федерації. Загальні збори вправі приймати рішення з будь-яких питань її діяльності, в тому числі і з тих, що належать до компетенції Правління.
 • Термін повноважень Загальних Зборів є безстроковим до моменту припинення діяльності Федерації.
  • У Загальних зборах беруть участь її члени особисто чи через уповноваженого представника за довіреністю. Кожний член Федерації має один голос. Загальні збори вважаються повноважними, якщо на них присутня більшість членів Федерації. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Федерації.
  • У Загальних зборах Федерації можуть брати участь особи, включені до реєстру членів Федерації.
  • Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Федерації та їх порядок денний надсилається кожному члену, зазначеному в реєстрі членів Федерації.
  • Чергові Загальні збори скликаються Правлінням щорічно. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний, який виносяться на обговорення, надсилається членам Федерації шляхом відправлення поштою рекомендованого листа з повідомленням про вручення або вручається особисто члену Федерації під розпис, не пізніше, ніж за 30 днів до дати проведення засідання Загальних зборів. Загальні збори розглядають питання, винесені на їх розгляд Правлінням, Головою Федерації, а також членами Федерації.
  • Позачергові Загальні збори скликаються при наявності обставин, що зачіпають суттєві інтереси Федерації, Правлінням, а також в інших випадках, передбачених даним Статутом та законодавством України, протягом 30 днів з дня виникнення відповідних обставин. У такому разі письмове повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів та їх порядок денний, який виносяться на обговорення, повинне бути доведене до відома членів Федерації не пізніше, ніж за 14 днів до дати проведення засідання Загальних зборів. Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів здійснюється у спосіб передбачений п. 6.4.4. цього Статуту.
  • Повідомлення про проведення Загальних зборів Федерації має містити такі дані:
 • повне найменування та місцезнаходження Федерації;
 • дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути члени) проведення Загальних зборів;
 • час початку і закінчення реєстрації членів для участі у Загальних зборах;
 • перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний).
  • Порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Правлінням.
  • Кожний член Федерації, який бажає включити відповідне питання до порядку денного Загальних зборів Федерації, а також щодо нових кандидатів до складу органів Федерації, повинен надіслати Правлінню пропозицію у письмовій формі. Пропозиція вноситься не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів.
  • Пропозиція до порядку денного Загальних зборів Федерації подається в письмовій формі із зазначенням прізвища члена, який її вносить.
  • Пропозиція про включення відповідного питання до порядку денного Загальних зборів Федерації має містити обґрунтування щодо необхідності розгляду такого питання Загальними зборами Федерації з наданням (за необхідності) копій підтверджуючих документів.
  • Правління Федерації не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно повідомити членів про зміни до порядку денного шляхом публікації повідомлення в місцевому друкованому органі та направлення повідомлення з новим порядком денним на електронну поштову скриньку члена Федерації.
  • Не менш як одна десята частина членів Федерації мають право ініціювати перед Правлінням скликання позачергових Загальних зборів. Якщо вимога членів Федерації про скликання Загальних зборів не виконана, ці члени мають право самі скликати Загальні збори.
  • До виключної компетенції Загальних зборів належить вирішення наступних питань:
   • Визначення основних напрямків діяльності Федерації, затвердження її планів та звітів про їх виконання.
   • Внесення і затвердження змін до установчих документів Федерації, відомостей про Федерацію.
   • Затвердження зразків печаток, штампів, символіки та інших зразків реквізитів Федерації.
   • Прийняття рішення про припинення діяльності Федерації.
   • Обрання ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.
   • Обрання Правління Федерації та відкликання Правління, або окремих членів Правління.
   • Обрання та відкликання Голови Федерації.
   • Прийняття рішення про створення, діяльність та припинення діяльності відокремлених підрозділів Федерації.
   • Затвердження Положення про відокремлений підрозділ Федерації.
   • Призначення керівників відокремлених підрозділів Федерації.
   • Визначення порядку та способів реалізації права власності та здійснення контролю за її реалізацією.

Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Федерації.

 • Рішення Загальних зборів вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість від числа присутніх учасників Загальних зборів. З питань, передбаченими п. 6.4.13.2. та п. 6.4.13.4. рішення Загальних зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як три четвертих присутніх учасників Загальних зборів. Також трьома четвертими голосів членів Федерації приймаються рішення щодо відчуження майна Федерації на суму, що становить 50 (п’ятдесят) і більше відсотків майна Федерації.
 • Під час проведення голосування по питаннях порядку денного кожен учасник Загальних зборів має один голос.
 • Головує на засіданнях Загальних зборів особа з числа членів, обрана Загальними зборами Головуючим зборів. Хід Загальних зборів протоколюється. Протоколи засідань Загальних зборів ведуться секретарем Загальних зборів, який обирається Загальними зборами.
 • Протокол засідань Загальних зборів повинен бути оформлений протягом 2 (двох) робочих днів з моменту закінчення Загальних зборів, а саме – повинен бути прошитий, пронумерований, скріплений печаткою Федерації та підписаний Головуючим і секретарем Загальних зборів. До протоколу додається реєстр членів Федерації, які брали участь у Загальних зборах.
 • Загальні збори приймають рішення, які оформляються у вигляді протоколів засідання Загальних зборів. Рішення, прийняті Загальними зборами з дотриманням вимог даного Статуту, внутрішніх документів та законодавства України, обов'язкові для всіх інших органів управління Федерації та членів Федерації. Рішення, прийняті Загальними зборами, набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо інше не визначено Загальними зборами.
 • Правління Федерації є керівним органом Федерації на період між Загальними зборами, обирається терміном на 2 роки та виконує функції з управління його поточною, організаційною діяльністю.
  • Правління підзвітне Загальним зборам і організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Федерації в межах, передбачених даним Статутом, внутрішніми документами та чинним законодавством.
  • Президент Правління є Голова Федерації.
  • Кількісний склад Правління Федерації становить п’ять осіб. До складу Правління Федерації входять:
 • Президент Правління;
 • Віце-Президент Правління;
 • Члени Правління.
  • Структура Правління, його склад та адміністративні функції кожного його члена затверджуються Загальними зборами. Члени Правління є підзвітними Загальним зборам і несуть відповідальність перед ними за діяльність Федерації та належне виконання своїх посадових обов’язків. Правління звітує перед членами Федерації на Загальних зборах Федерації.
  • Усі члени Правління Федерації можуть бути переобраними на наступний строк.
  • Персональний склад Правління Федерації затверджується Загальними зборами за поданням Президента Правління або учасників Загальних зборів Федерації.
  • До компетенції Правління, як колегіального органу відноситься:
   • Організація виконання рішень Загальних зборів.
   • Скликання Загальних зборів та формування їх порядку денного, підготовка матеріалів з питань порядку денного, попередній розгляд всіх питань, що належать до компетенції зборів та підготовка проектів рішень з цих питань до зборів.
   • Скликання позачергових Загальних зборів.
   • Підготовка та подання рекомендацій Загальним зборам щодо визначення основних напрямків діяльності Федерації затвердження планів і звітів про їх виконання, інших пропозицій з питань діяльності Федерації.
   • Затвердження поточних планів діяльності Федерації та заходів, необхідних для їх виконання.
   • Здійснення окремих функцій щодо управління майном за рішенням Загальних зборів членів Федерації.
   • Затвердження штатного розкладу.
   • Прийняття рішень про створення госпрозрахункових установ і організацій зі статусом юридичної особи, заснування підприємств та затвердження їх статутів (положень).
   • Прийняття рішень про заснування чи вступ в спілки (союзи, асоціації) громадських об'єднань.
   • Прийняття в члени Федерації та виключення з її членів, облік членів Федерації.
   • Встановлює розмір вступних та щорічних членських внесків, строки та порядок їх сплати.
   • Присвоєння звання "Почесний член Федерації".
   • Прийняття рішення про звільнення "Почесного члена Федерації" від сплати членських внесків або надання пільг по їх сплаті.
   • Затвердження календарного плану спортивно-масових заходів і Положень про змагання Федерації.
   • Здійснення контролю за організацією та проведенням змагань та календарним планом Федерації.
   • Затвердження складу делегацій Федерації для участі у змаганнях за календарним планом.
   • Прийняття рішення про дисциплінарні заходи до своїх членів за порушення відповідних планів та регламентів.
   • Розгляд скарг на противоправну діяльність чи бездіяльність посадових осіб Федерації та прийняття рішення за їх розглядом.
   • Розгляд спорів, що виникають між членами Федерації, та пов'язані з внутрішніми відносинами у Федерації.
   • Фіксування вищих досягнень спортсменів.
   • Затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Федерації.
   • Управління майном і коштами Федерації для реалізації статутної діяльності.
   • Підготовка річних звітів з діяльності Федерації, в тому числі про залучення і використання коштів і майна Федерації; звітів з виконання програм та проектів Федерації та подає їх на затвердження Загальних зборів.
   • Вирішення інших питань, крім тих, що відносяться до виключної компетенції Загальних зборів.
  • Головує на засіданнях Правління Голова Федерації.
  • Усі питання, що входять у компетенцію Правління, вирішуються колегіально на засіданнях Правління. Правління проводить чергові і позачергові засідання. Чергові засідання скликаються Головою Федерації, але не рідше, ніж раз на 3 місяці. Про час місце, та порядок денний засідання члени Правління повідомляються за 10 днів до моменту його проведення. Позачергові засідання скликаються Головою Федерації за ініціативою третини членів Правління або безпосередньо за вимогою більшості членів Правління. Засідання Правління є правомочним за умови присутності більшості його членів.
  • Кожен член Правління може виступати з ініціативою про прийняття рішень із будь-яких питань, що входять компетенції Правління.
  • У засіданнях Правління беруть участь її члени особисто чи через уповноваженого представника за довіреністю. Рішення Правління приймаються шляхом голосування більшістю голосів присутніх на засіданні. Кожен член Правління має один голос. За поділу голосів вирішальним є голос Голови Федерації. Голосування є відкритим, якщо Правління не визначить інший порядок його проведення.
  • Рішення Правління Федерації набуває чинності одразу після його прийняття, якщо Правління не встановить інший порядок набрання ним чинності, та є обов’язковим для усіх членів, посадових осіб та штатних працівників Федерації.
  • Хід засідань Правління Федерації фіксується у протоколі. Протокол засідання Правління підписується Президентом та призначеним ним секретарем з числа її членів.
  • Секретар Правління несе відповідальність за стан документації Федерації, забезпечення засідань Правління та Загальних зборів відповідними інформаційними матеріалами щодо питань, які розглядатимуться. Секретар Правління Федерації виконує такі функції:
 • веде протоколи засідань Правління;
 • здійснює збереження документів, прийнятих Правлінням;
 • веде реєстр членів Федерації.
  • Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Правління та одночасне обрання нових членів.
  • Без рішення Загальних зборів повноваження члена Правління припиняються:
 • за його власним бажанням за умови письмового повідомлення про це Федерацію за два тижні;
 • у разі неможливості виконання обов'язків члена Правління за станом здоров'я;
 • в разі набрання вироком суду законної сили, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Правління;
 • в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
  • Голова Федерації здійснює оперативне управління справами, майном та коштами Федерації в межах, встановлених даним Статутом, Загальними зборами та Правлінням і в межах своєї компетенції і повноважень забезпечує виконання їх рішень.
   • Голова Федерації обирається та звільняється Загальними зборами раз на два роки є підзвітним Загальним зборам та підконтрольним Правлінню Федерації, за посадою є Президентом Правління і вправі вносити на розгляд Загальних зборів та Правління Федерації пропозиції з будь-якого аспекту діяльності Федерації.
   • Голова Федерації:
    • Забезпечує дотримання прав та інтересів членів Федерації, контролює дотримання членами та посадовими особами Федерації положень Статуту Федерації.
    • Діє від імені Федерації без довіреності та представляє і захищає її інтереси у відносинах з державними органами, іншими юридичними і фізичними особами, громадськими організаціями.
    • Видає накази, розпорядження, інші внутрішні нормативні акти та документи Федерації.
    • Затверджує функціональні обов'язки працівників Федерації.
    • Здійснює прийняття, переведення на іншу роботу, відсторонення від неї та звільнення працівників Федерації, застосовує до них заходи заохочення та стягнення.
    • Організовує документообіг, діловодство, ведення бухгалтерського обліку та звітності Федерації.
    • Підписує всю офіційну документацію.
    • Має право першого підпису на фінансових та інших фінансово-кредитних документів.
    • Підписує фінансову, податкову та статистичну звітність Федерації.
    • Несе відповідальність за фінансову діяльність, розподіл матеріальних і фінансових фондів.
    • Укладає угоди та вчиняє юридичні дії від імені Федерації, видає доручення від імені Федерації на виконання будь-яких дій у межах своїх повноважень, відкриває в установах банків рахунки, та може з них оплачувати необхідні рахунки.
    • Здійснює управління коштами та майном Федерації.
    • Відповідає за збереження документації Федерації.
    • Забезпечує дотримання правил санітарного режиму, охорони праці, техніки безпеки та протипожежної охорони.
    • Входить до складу Правління Федерації, організовує її роботу, головує на засіданнях Правління, підписує протоколи засідання Правління Федерації.
    • Розподіляє обов'язки між Віце-Президентом Правління та Членами Правління.
    • Організовує підготовку засідання Правління.
    • Призначає на посаду секретаря Правління з числа її членів.
    • Вирішує інші питання діяльності Федерації відповідно до мети і основних завдань її діяльності, віднесені до його компетенції внутрішніми документами Федерації та даним Статутом, приймає з цих питань будь-які інші рішення або виконує будь-які інші дії крім тих, що відносяться до компетенції інших органів управління Федерації, Правління та Загальних зборів Членів Федерації.
    • Звітує про свою роботу та роботу Правління перед Загальними зборами Федерації на чергових Загальних Зборах.
   • Рішення Голови Федерації оформлюється у виді наказів чи розпоряджень.
   • Звітування здійснюється на чергових Загальних зборах. Позачергове звітування здійснюється на вимогу не менш як однієї третини членів Федерації.
   • Голова Федерації може бути відкликаний з посади за рішенням Загальних зборів за ініціативою більшості від складу членів Правління до закінчення строку, на який він обирався, у випадках:
  • за його власним бажанням за умови письмового повідомлення про це Федерацію за два тижні;
  • в разі неможливості виконання обов'язків члена Правління за станом здоров'я;
  • при неодноразовому порушенні вимог Статуту Федерації;
  • якщо своїми діями він завдав матеріальну чи моральну шкоду Федерації.
   • У разі, якщо Голова Федерації не може приступити до своїх обов'язків протягом більш як 6 (шести) місяців Правління Федерації скликає позачергові Загальні збори для обговорення становища та питання про керівництво Федерацією.

 

 1. Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності КЕРІВНИХ ОРГАНІВ Федерації та розгляду скарг
  • Рішення, дії, бездіяльність керівних органів Федерації можуть бути оскаржені членом (членами) Федерації.
  • У заяві чи скарзі (надалі - скарга) має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання члена Федерації, контактний номер телефону або іншого засобу зв’язку (Skype, електронна поштова скринька тощо), викладено суть порушеного питання, прохання чи вимоги. Скарга повинна бути підписана заявником із зазначенням дати. Скарга, оформлена без дотримання цих вимог, повертається заявникові (скаржнику) з відповідним роз'ясненням не пізніш як через десять днів.
  • Скарга реєструються в книзі реєстрації вхідної документації.
  • Порядок розгляду скарг членів Федерації.
   • Первинна скарга на дії, бездіяльність або рішення Голови Федерації/Президента Правління подається до Правління, яке зобов'язане розглянути скаргу на найближчому засіданні, із обов'язковим викликом члена громадської організації, який скаржиться, а також Голову Федерації/Президента Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Правлінням - повторна скарга подається до Загальних зборів, які зобов'язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена, який скаржиться, а також Голови Федерації/Президента Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується.
   • Первинна скарга на дії, бездіяльність або рішення члена Правління - подається до Голови Федерації/Президента Правління, який зобов'язаний розглянути скаргу протягом 20 робочих днів, із обов'язковим викликом члена громадської організації, який скаржиться, а також члена Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Головою Федерації /Президентом Правління - повторна скарга подається до Загальних зборів, які зобов'язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена, який скаржиться, а також члена Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. Скарга, яка потребує розгляду на позачергових Загальних зборах, є підставою для скликання таких Загальних зборів протягом тридцяти днів з дня надходження такої скарги.
  • Голова Федерації/Президент Правління, Загальні збори Федерації під час розгляду скарг зобов'язані уважно вивчати їх по суті, застосовувати інші заходи для об'єктивного вирішення порушених автором скарги питання, з’ясовувати та приймати рішення про усунення причин і умов, які спонукають членів Федерації скаржитись. Заявнику (скаржнику) в обов'язковому порядку має бути повідомлено про дату, час та місце розгляду скарги.
  • На дії, бездіяльність або рішення Загальних зборів Федерації скарга подається до суду, відповідно до чинного законодавства на момент оскарження таких дій, бездіяльності або рішень.
  • Скаржник має право:
 • особисто викласти аргументи особі, що перевіряла звернення, брати участь у їх перевірці;
 • знайомитися з матеріалами перевірки;
 • бути присутнім при розгляді скарги;
 • користуватися послугами адвоката та/або законного представника;
 • одержати письмову відповідь про результати розгляду скарги.
  • Про результати розгляду скарги заявнику надсилається письмова відповідь.
  • До рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені, належать рішення у межах управлінської діяльності керівних органів Федерації, внаслідок яких:
   • Порушено права та/чи законні інтереси чи свободи члена Федерації (групи членів Федерації).
   • Створено перешкоди для здійснення членом Федерації його прав та/чи законних інтересів чи свобод.
   • Незаконно покладено обов’язки на члена Федерації або незаконно застосовано до нього дисциплінарну відповідальність.
 1. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ
  • Федерація у відповідності з своїми статутними завданнями, має право на здійснення міжнародних зв'язків та діяльності у порядку, передбаченому цим Статутом, чинним законодавством України.
  • Міжнародна діяльність Федерації здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.
  • При здійсненні міжнародної діяльності Федерація користується повним обсягом прав і обов’язків юридичної особи.
  • Федерація:
   • організовує обмін делегаціями, організовує за участю іноземних партнерів турніри, змагання, конференції, виставки, ярмарки, відряджає своїх представників для участі у відповідних заходах за межами України;
   • проводить спільно з іноземними організаціями дослідження у відповідності з напрямками своєї діяльності, публікує їх результати;
   • реалізовує інші спільні програми та проекти за участю іноземних партнерів та міжнародних організацій, що не суперечить чинному законодавству України.

 

 1. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ФЕДЕРАЦІЇ
  • Федерація може мати відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами та утворюються за рішенням Загальних зборів Федерації.
  • Відокремлені підрозділи Федерації у своїй діяльності керуються Статутом Федерація та Положенням про відокремлений підрозділ Федерації.
  • Керівники відокремлених підрозділів Федерації призначаються Загальними зборами Федерації строком на 2 роки і діють на підставі довіреності та Положення про відокремлений підрозділ. Керівники відокремлених підрозділів повинні бути членами Федерації.
  • Відокремлені підрозділи мають наступні повноваження:
   • Представляють Федерацію у межах території, на яку поширюються їх повноваження.
   • Реалізують статутні мету та завдання Федерації у межах території, на яку поширюються їх повноваження, згідно наданих рішенням Загальних зборів повноважень.
   • Проводять роботу по залученню нових членів (учасників) з використанням засобів, не заборонених законодавством України.
  • Керівник відокремленого підрозділу має право:
   • Приймати рішення про використання назви та символіки Федерації для реалізації завдань Федерації.
   • Звертатися до керівних органів Федерації щодо отримання допомоги у реалізації завдань Федерації.
   • Бути присутнім на засіданні Правління Федерації (без права голосу).
   • Звертатися із клопотаннями до керівних органів Федерації.
  • Керівник відокремленого підрозділу зобов’язаний:
   • Дотримуватися вимог Статуту Федерації.
   • Виконувати законні та прийняті в межах вимог Статуту Федерації рішення керівних органів Федерації.
   • Не допускати дій, спрямованих на порушення честі, гідності членів (учасників) Федерації та ділової репутації Федерації.
  • Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинено шляхом його закриття за рішенням Загальних зборів Федерації.
  • Про закриття відокремленого підрозділу Федерація повідомляє уповноважений орган з питань державної реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України.
  • Майно та кошти, яке було закріплене за відокремленим підрозділом, після припинення його діяльності передаються безпосередньо до відання Правління до прийняття рішення щодо розподілу майна та коштів Загальними зборами Федерації.

 

 1. КОШТИ ТА МАЙНО ФЕДЕРАЦІЇ
  • Федерація є непідприємницьким товариством.
  • Для здійснення своїх програмних та статутних цілей і завдань Федерація має право на власне рухоме та нерухоме майно, кошти, цінні папери, майнові та немайнові права, матеріальні та нематеріальні активи, обладнання, транспорт, інші засоби та майно, набуття яких не забороняється чинним законодавством України.
  • Федерація самостійно й незалежно здійснює права володіння, користування та розпорядження належним їй майном, коштами, майновими та немайновими правами через свої статутні органи в межах їх компетенції.
  • Федерація може орендувати необхідне рухоме і нерухоме майно.
  • Джерелами формування майна та коштів Федерації є:
 • кошти та/або майно, передане засновниками, членами Федерації або державою;
 • кошти та/або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань громадян, підприємств, установ та організацій;
 • вступні та членські внески членів Федерації;
 • благодійна допомога, добровільні пожертвування від членів Федерації, підприємств, організацій, установ, громадських об'єднань, окремих громадян, юридичних та фізичних осіб;
 • пасивні доходи;
 • дотації або субсидії з державного чи місцевих бюджетів, а також з державних цільових фондів, фінансової підтримки програм (проектів, заходів) Федерації за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, від виконання державного замовлення;
 • благодійна, гуманітарна та технічна допомога, в тому числі відповідно до міжнародних договорів України;
 • надходження набуті в результаті підприємницької діяльності Федерації, підприємницької діяльності створених нею юридичних осіб (товариств, підприємств);
 • доходи від основної діяльності Федерації відповідно до цього Статуту та законодавства;
 • майно, придбане за рахунок власних коштів, чи набутих на інших підставах, не заборонених законом.
  • Кошти Федерації знаходяться у її повному розпорядженні та використовуються на її статутну діяльність та утримання штатного апарату. Федерація має право оплачувати працю людей, що займаються реалізацією мети та завдань статуту Федерації та нести повні або часткові витрати на організацію та призовий фонд різних спортивних змагань, навчально-тренувальних зборів, спортивних та культурно-спортивних заходів, показових виступів, а також оплачувати оренду приміщення для здійснення своєї статутної діяльності. Коштами має право розпоряджатися Правління. Штатний розпис та розмір заробітної плати працівників, що займаються реалізацією статутної діяльності Федерації затверджуються рішенням Правління. Засновники та члени Федерації мають право працювати на посадах тренера, бухгалтера чи інших необхідних працівників, що необхідні для реалізації статутної діяльності Федерації, і за свою працю отримувати заробітну плату.
  • Доходи (прибутки) або майно Федерації чи їх частина не підлягають розподілу між її засновниками (учасниками), членами Федерації, працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членами органів управління та іншими пов’язаними з ними особами.
  • Доходи (прибутки) та майно Федерації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Федерації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.
  • Федерація має право передавати безоплатно, обмінювати, передавати в оренду, в безоплатне користування фізичним і юридичним особам належні йому будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно.
  • Федерація та її посадові особи несуть встановлену законодавством відповідальність за повноту і порядок здійснення обліку та подання звітності.
  • Федерація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім належним їй на праві власності майном. Федерація не несе відповідальності за зобов'язаннями членів. Члени не несуть відповідальності за зобов'язаннями Федерації, якщо інше не передбачено законом.
  • Федерація і усі створені нею установи і організації зобов’язані вести бухгалтерський облік, статистичну, податкову, фінансову звітність, бути зареєстрованим в органах фіскальної служби та вносити до бюджету податки і збори у порядку і розмірах, передбачених законодавством. Федерація зобов’язана зберігати не менше п’яти років усі необхідні облікові документи стосовно внутрішніх та міжнародних операцій.
  • Державний нагляд та контроль за дотриманням закону Федерацією здійснюють органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування у порядку, визначеному законодавством України.
 1. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ
  • Порядок внесення змін до Статуту визначається статутом та чинним законодавством України.
  • Зміни до цього Статуту затверджуються рішенням Загальних зборів, якщо за це проголосували не менше як 3/4 членів Федерації. Про зміни, що вносяться в статутні документи, повідомляється уповноважений орган з питань реєстрації.
  • Якщо за рішенням компетентного органу якесь положення цього Статуту визнано недійсним, це не тягне за собою недійсності Статуту в цілому. Замість положення, що втратило чинність, Загальні збори повинні прийняти нове положення, що відповідає вимогам законодавства та інтересам Федерації.
 1. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕДЕРАЦІЇ
  • Припинення діяльності Федерації здійснюється за рішенням громадської організації, прийнятим Загальними зборами, шляхом саморозпуску або реорганізації, чи за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) громадської організації.
  • Припинення діяльності громадської організації зі статусом юридичної особи має наслідком припинення юридичної особи.
  • Федерація має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск).
  • Рішення про саморозпуск Федерації приймається Загальними Зборами, якщо за це проголосували не менш як три четвертих присутніх учасників Загальних зборів. Загальні збори створюють ліквідаційну комісію або доручають Правлінню здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення громадської організації як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна громадської організації після його припинення відповідно до статуту.
  • Реорганізація Федерації здійснюється за рішенням Загальних Зборів, якщо за це проголосувало не менше три четвертих учасників Загальних зборів шляхом злиття, поділу, приєднання або перетворення.
  • Порядок та правові наслідки припинення діяльності Федерації шляхом саморозпуску, реорганізації або заборони (примусового розпуску) Федерації визначається відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України.
  • У разі припинення Федерації у результаті її ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску) чи реорганізації (злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

Підписи:

Ільєнко Артем Сергійович

__________________________________

Корецький Олександр Онісімович

__________________________________

Новицький Дмитро Володимирович

__________________________________

Нечмоня Сергій Миколайович

__________________________________

Кравець Олександр Володимирович

__________________________________